Algemene Voorwaarden

Artikel 1.   ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1   Bij het betreden van een vestiging van Home Shopping and Delivery Service N.V., hierna te noemen HSDS, wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat HSDS beschikt over algemene voorwaarden.

1.2   De algemene voorwaarden van HSDS liggen in iedere vestiging van HSDS ter inzage, zijn ter plekke opvraagbaar, worden op verzoek van de klant kosteloos toegezonden én zijn tevens te raadplegen op onze website www.hsdsonline.com

1.3   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HSDS en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen HSDS en de klant.

1.4   Steeds is van toepassing de versie van de algemene voorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst.

1.5   Indien een bepaling van de algemene voorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. HSDS en de klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

 

Artikel 2.    IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Home Shopping and Delivery Services N.V.

Wagenwegstraat 65

Paramaribo Suriname

Telefoonnummer: +597 425-521 / +597 425-682 / +597 421-410

E-mail: [email protected], [email protected] en [email protected]

Kvk-nummer: 39293

 

Artikel 3.   DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.   Home Shopping and Delivery Service N.V., hierna te noemen HSDS.

Alle rechtspersonen, feitelijk en statutair gevestigd in Suriname die onderdeel uitmaken van HSDS.

b.   Klant

Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie HSDS een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.

c.   Overeenkomst

Iedere overeenkomst die tussen HSDS en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

d.   Koopovereenkomst

Is een overeenkomst, waarbij HSDS zich verbindt een zaak te geven en de klant zich verbindt daarvoor een koopprijs te betalen. Het `geven` van HSDS houdt in het afleveren van het goed en het overdragen van de eigendom.

e.   Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van HSDS.

f.   Kassabon

Met kassabon wordt bedoeld de originele kassabon van HSDS.

De kassabon kan door HSDS in specifieke gevallen worden gelijkgesteld aan een bankafschrift waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Andere door de wet toegelaten methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn uiteraard ook toegestaan.

g.   Non-conformiteit

Een product is non-conform (= gebrekkig) als het product niet (meer) de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is na de wettelijke- en fabrieksgarantieperiode aan de koper om het bewijs van de non-conformiteit te leveren én de koper dient tevens aan te tonen dat het product normaal is gebruikt. Normale slijtage en onheil van buitenaf leidt nooit tot non-conformiteit.

h.   Aansprakelijkheidsperiode

Met de aansprakelijkheidsperiode wordt bedoeld de levensduur van het product. Na de aansprakelijkheidsperiode kan het product nog steeds worden gebruikt.

i.   Overmacht

Naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HSDS geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van de verplichtingen van HSDS in redelijkheid niet kan worden verlangd.

Artikel 4.   PRIJZEN

4.1   De verkoopprijs luidt in Surinaamse Dollars inclusief omzetbelasting maar exclusief eventuele verzend-, bezorg- en installatiekosten.

4.2   De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de in de vestigingen van HSDS aangeboden producten zijn gehecht, dan wel op of boven het schap waar de betreffende producten door HSDS zijn geplaatst.

4.3   Producten die niet individueel zijn geprijsd, worden geacht geëtaleerd te zijn bij de prijskaarten van het betreffende product.

4.4   Van prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de klant geen nakoming eisen. De verkoopprijzen die gelden zijn die van het HSDS verkoopsysteem.

4.5   Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van HSDS. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van de klant. Een nadere regeling van de bezorgservice wordt gegeven in Artikel 9.

 

Artikel 5.   OFFERTE

5.1   Alle door HSDS uitgebrachte offertes zijn voor een termijn van maximaal 7 dagen na dagetekening geldig, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 6.   RESERVERINGEN

6.1   Bij een reservering dient een aanbetaling van minimaal 50% van de aankoopprijs van het/de product(en) te worden gedaan. Deze aanbetaling is niet in geld terug te ontvangen door de klant.

6.2   Bij een reservering dient de kassière de contactgegevens van de client in te voeren in het systeem.

          Achternaam, voornaam, e-mail, woonadres, telefoon, mobiel.

 6.3   Het resterend bedrag van de aankoop van het/de product(en) dienen binnen een termijn van 30 dagen te geschieden.

6.4   De klant zal per e-mail of per brief een melding krijgen van de financiële afdeling van HSDS, op de 14ᵉ en 28ᵉ dag na het plaatsen van de reservering, om zijn betalingsverplichting te voldoen.

6.5   Indien het resterend bedrag na een termijn van 30 dagen niet voldaan is door de klant, worden de gereserveerde goederen automatisch vrijgegeven voor verkoop.

6.6   HSDS houdt na bovengenoemde kennisgeving het product, dat volledig is betaald, voor een redelijke termijn van 60 dagen beschikbaar voor de klant.

6.7   Bij het annuleren van een reservering kan de klant het reeds betaalde bedrag NIET terug ontvangen.

6.8   Bij het annuleren van een reservering is HSDS gerechtigd om 20% van het reeds betaalde bedrag, tot een maximum van SRD 1,000.=, in te houden/in rekening te brengen om de door HSDS gemaakte kosten te vergoeden.

6.9   Bij het annuleren krijgt de klant in de plaats van geld (het reeds betaalde bedrag minus 20%, tot een maximum van SRD 1,000.=, van de door HSDS gemaakte kosten) een tegoedbon van HSDS.

6.10  Tegen een maandelijkse vergoeding, gelijk aan 3% van het aankoopbedrag van het/de product(en), kan HSDS de goederen van de klant opslaan in haar magazijn en dan wel voor een maximale periode van 6 maanden.

 

Artikel 7.   EIGNDOMSRECHT

 7.1   HSDS blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig zijn betalingsverplichtingen jegens HSDS heeft voldaan zoals aangegeven in Artikel 6.

 

Artikel 8.   BETALING

 8.1   De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan HSDS te melden.

8.2   Bij contante verkopen dient de klant het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering, met dien verstande dat producten die vanuit het vestigingsmagazijn worden geleverd, voorafgaand bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten bij de afdeling ‘Goederenafgifte’ kunnen worden opgehaald.

8.3   Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden én moet de betaling in ieder geval bij aflevering van de producten plaatsvinden.

8.4   Betaling dient in contanten, pinbetaling, cheque of bankovermaking plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders schriftelijk is overeengekomen.

8.5   Giftcards kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld.

8.6   In geval van wanbetaling van de klant heeft HSDS behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 9.   BEZORGING, INSTALLATIE, AANSLUITING, INSPECTIE, SCHADE BIJ AFLEVERING, MEENEMEN OUDE PRODUCTEN

9.1   Bij de levering en installatie van bij HSDS aangekochte goederen, dient het personeel van HSDS zijn/haar veiligheidsschoenen ten alle tijden aan te hebben. Dit vanwege veiligheidsredenen en nakoming van SOR verzekering.

9.2   Desgewenst kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van HSDS. Voor bezorging van producten kunnen bezorgkosten door HSDS in rekening worden gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is onder meer afhankelijk van de afstand tussen de vestiging van HSDS waar het product is gekocht, het afleveradres, de locatie op het afleveradres en het aantal te leveren producten. Onze verkoopmedewerker informeert de klant exact over de bezorgkosten bij het opstellen van de koopovereenkomst/factuur.

9.3   Bij het ontvangen van het aankoopfactuur dient de klant de gegevens op de aankoopfactuur te controleren (achternaam, voornaam, e-mail, woonadres, telefoon, mobiel). Indien de gegevens niet juist zijn, moet de klant direct contact opnemen met de afdeling Customer Service van HSDS.

9.4   Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice van HSDS wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd.

9.5   Op de dag van bezorging kan de klant telefonisch contact opnemen met de afdeling Logistiek voor een indicatie van het tijdstip van bezorging (vóór of ná de middag). Bezorgen vindt plaats tussen 09:30 tot 16:00 uur. Op zon en feestdagen wordt niet bezorgd, tenzij anders vermeld. Artikelen besteld via de webshop worden uitsluitend op werkdagen bezorgd (Dit geldt voor alle bezorgingen).

9.6   Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig is, zullen de bezorgkosten hiervan worden berekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn producten wil laten leveren door HSDS zullen er opnieuw bezorgkosten aan de klant in rekening worden gebracht.

9.7   De klant wordt verzocht, voor de bezorging plaatsvindt, de entree of doorgang van zijn woning vrij te maken van obstakels (op de route naar de uiteindelijke plaats van het product), om zo beschadigingen te voorkomen.

9.8   Voor het plaatsen van Amerikaanse koel-/vriescombinaties dient er bij een gemonteerde deur een doorgang te zijn van minimaal 90 cm breed, minimaal 180 cm hoog en een draairuimte van ten minste 100 cm. De klant dient voorafgaand te controleren of deuren en doorgangen breed en hoog genoeg zijn om de producten op de gewenste locatie te kunnen plaatsen.

9.9   Indien een af te leveren product niet naar binnen kan, wordt in overleg met de klant de verpakking verwijderd.

9.10  Kleine producten worden door de bezorgservice van HSDS niet uitgepakt. Verpakkingsmateriaal wordt op verzoek van de klant door de bezorgservice van HSDS afgevoerd.

9.11  HSDS adviseert de klant om bij aflevering van de producten deze direct te controleren op juistheid, volledigheid en eventuele externe beschadigingen. Op deze wijze kan HSDS in geval van een onvolledige of verkeerde levering, of in geval van beschadigingen aan de geleverde producten snel zorgdragen voor een aanvulling op of vervanging van de levering.

9.12  De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door HSDS de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.

9.13  De bezorgservice van HSDS biedt de klant de mogelijkheid om tegen een vergoeding het oude product mee te nemen. Indien de klant dit wenst dient hij er zorg voor te dragen dat het oude product:

          a.   Leeg, droog en schoon is (ontdaan van bijvoorbeeld ijs- en voedselresten).

          b.   Geheel ontkoppeld is.

          c.   Gereed staat voor transport.

          d.   Indien het een in- of onderbouwproduct betreft, vooraf is uitgebouwd.

 

Artikel 10.   INSPECTIE EN SCHADECLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTEN DIE DE KLANT ZELF HEEFT AFGEHAALD

10.1   Als de klant schade claimt met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald, zal de klant alle, voor het onderzoeken van de schadeclaim, noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door HSDS de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de wijze van installatie van de producten.

 

Artikel 11.   RETOUR, RUILEN

11.1    De klant kan bij elke vestiging van HSDS een bij HSDS aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.

11.2    Refund is van toespassing in de volgende gevallen: 

   1. Als het product in verkoopbare staat wordt geretouneerd binnen 3 dagen na aankoop.
   2. Als het product niet gebruikt is.
   3. Als het product defect is aangeleverd
   4. Als de geplaatste bestelling niet doorgaat en de klant al heeft overgemaakt

11.3   Uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan – in de ruimste zin des woords door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft HSDS het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.

11.4   Indien HSDS uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet, kan HSDS het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag of tegen uitgifte van een giftcard.

11.5   In het geval een klant gelden terug moet ontvangen van HSDS, zal dat alleen over het aangekocht product zijn. Gelden van de reeds betaalde leverings- en installatiekosten zijn hiervan uitgesloten.

11.6  Refund method voor de volgende betalings mogelijkheden:

PIN Refund mogelijk via: binnenlandse overmaking en contante uitgave in de winkel
CASH  Refund mogelijk via: binnenlandse overmaking en contante uitgave in de winkel, indien het gaat om SRD. Giraal USD en Eur worden giraal teruggegeven. Indien de klant wenst kan HSDS in cash teruggeven, omgekeerd met 4% inhouding adm.kstn 
MOPE Refund mogelijk via: MOPE
UNI5PAY Refund mogelijk via: UNI5PAY
RXPAY Refund mogelijk via: binnenlandse overmaking, CASH, RXPAY. 1% admin kosten wordt in rekening gebracht voor de klant. 
IDEAL Refund mogelijk via: IDEAL. 2% admin kosten wordt afgetrokken
PAYPAL Refund mogelijk via: Paypal. Er wordt 5% administratieve kosten afgetrokken

** Indien er additionele kosten bijkomen, wordt dit in rekening van de klant gebracht. (overmakings kosten etc.) 

 

11.7   Heel belangrijk: 

Als er een refund plaatsvindt omdat HSDS niet aan haar verplichting heeft kunnen voldoen (nee-verkopen), dan komen de admin en additionele kosten niet in rekening van de klant. Als de klant achteraf de bestelling cancelled, om welk reden dan ook, komen de additionele en admin kosten in rekening van de klant en wordt dit afgetrokken van de klant. Het resterend bedrag wordt dan teruggestort. 

Artikel 12.   GARANTIE – Algemeen

12.1   Op alle door HSDS verkochte product(en) is er een minimale garantie periode.

12.2   De garantievoorwaarden zijn ter plekke opvraagbaar, worden op verzoek van de klant kosteloos toegezonden én zijn tevens te raadplegen op onze websites hsds.sr en www.hsdsonline.nl

12.3   De klant kan alleen garantie claimen bij HSDS wanneer het product is aangekocht bij een vestiging van HSDS in Suriname of via een HSDS webshop.

12.4   HSDS is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de ruimste zin des woords en wanneer consumentenelectronica voor commerciele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage.

12.5   Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het defect veroorzaakt wordt door derden of onjuiste installatie, is garantie uitgesloten.

12.6   Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden of een door HSDS niet erkend servicecentrum, is garantie uitgeloten.

12.7   Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie.

12.8   Indien personeel van HSDS buiten de werktijden van HSDS en/of zonder toestemming van HSDS installatie werkzaamheden verricht aan de klant, is garantie uitgesloten.

 

Artikel 13.   GARANTIE – bij directe levering

13.1   De garantietermijn vangt aan op het moment van aankoop. De kassabon dient als garantiebewijs.

 

Artikel 14.   GARANTIE – bij reserveringen

14.1   De garantietermijn vangt aan na een termijn van 30 dagen na het plaatsen van de reservering. De reserveringsbon dient als garantiebewijs.

 

Artikel 15.   DEFECTE PRODUTEN

15.1   Defecte producten kunnen bij de service afdeling of bij elke vestiging van HSDS worden aangeboden. Het product dient dan wel bij een HSDS vestiging te zijn aangekocht (of via de HSDS webshop).

15.2   Wanneer een defect product nog niet is aangeboden zoals is aangegeven in punt 15.1, kan/of doet HSDS geen uitspraak of het gebrek te wijten is aan een non-conformiteit.

15.3   HSDS stuurt alle aangeboden defecte producten door naar het service centrum van HSDS. Pas wanneer het product in behandeling is genomen en is onderzocht door een technicus kan de oorzaak van het gebrek worden vastgesteld (wel of geen non-conformiteit).

15.4   Wanneer bij inname overduidelijk vast te stellen is dat het gebrek is veroorzaakt door schade van buitenaf (in de ruimste zin des woords) kan HSDS het advies geven om het product naar een service centrum te versturen welke is gespecialiseerd in het herstellen van dergelijke defecten.

15.5   HSDS is verplicht om producten waarbij het defect te wijten is aan een non-conformiteit, in eerste instantie kosteloos te herstellen/omruilen gedurende de aansprakelijkheidsperiode.

15.6   Binnen de garantietermijn is het aan HSDS om te bewijzen dat het gebrek niet te wijten is aan het product.

15.7   Wanneer de garantie van het product wordt afgewezen, ondanks dat het product binnen de garantietermijn is aangeboden, zal HSDS deze afwijzing onderbouwen door middel van een prijsopgave.

15.8   Wanneer de klant van mening is recht te hebben op kosteloos herstel na de garantietermijn en het product bevindt zich binnen de aansprakelijkheidsperiode, dan dient de klant te bewijzen dat het gebrek aan het product te wijten is, bij normaal gebruik. Uitgesloten is normale slijtage, dit komt altijd voor rekening van de klant.

15.9   Als herstel/omruil buiten de garantieperiode valt, is het redelijk dat de klant meebetaalt aan de reparatiekosten.

         Reparaties aan producten buiten de garantieperiode gekocht

15.10  Buiten HSDS gekochte producten kunnen ter reparatie worden aangeboden bij de Customer Service afdeling van HSDS.

          Garanties op reparaties

15.11  Op de tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent HSDS 1 week garantie, tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld.

          Veilig stellen van data en programma’s bij/na reparaties

15.12  Bij de uitvoering van reparaties kunnen opgeslagen gegevens of programma’s verloren gaan. HSDS is niet gehouden tot, noch aansprakelijk voor, het veiligstellen van aanwezige gegevens en/of programma’s. De klant dient zelf, voor aanvang van de reparatiewerkzaamheden, te zorgen dat dergelijke bestanden op zorgvuldige wijze zijn veiliggesteld. Ook voor het opnieuw invoeren van deze bestanden na de reparatie, is de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

           Betaling van reparties

15.13  Gerepareerde producten waarvan de kosten door de klant moeten worden betaald, worden uitsluitend na betaling van het totaalbedrag afgegeven.

          Afhalen van reparaties

15.14  Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van HSDS worden afgegeven.

15.15  HSDS is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs van HSDS de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is.

15.16  Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal HSDS de al dan niet gerepareerde producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de persoon die volgens de administratie van HSDS het te repareren product heeft afgegeven, waarbij degene die het product afhaalt voor ontvangst dient te tekenen.

Artikel 16.   BESCHERMING PERSOONS- EN/OF BEDRIJFSGEGEVENS

16.1   HSDS gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van haar Privacy Statement en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen. De klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor het doen van marktonderzoek. De klant is op enig moment gerechtigd deze toestemming in te trekken. Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, wordt de klant verzocht dit telefonisch of per e-mail aan HSDS te laten weten.

16.2   De klant geeft door het accepteren van deze overeenkomst toestemming aan HSDS tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten. Deze aanbiedingen bestaan o.a. uit informatie over producten die u gekocht heeft. Over producten waarvan wij verwachten dat deze u zullen aanspreken op basis van uw eerdere aankopen of aankopen van vergelijkbare producten door andere klanten.

 

Artikel 17.   VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID

17.1   Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade, letselschade, en schade wegens verlies van gegevens, zijn van vergoeding uitgesloten, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen.

17.2   HSDS is nooit verdergaand aansprakelijk dan het bedrag van de koopsom van het product exclusief omzetbelasting, waardoor schade is veroorzaakt.

17.3   Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet 24 uur na ontdekking, is gemeld.

17.4   HSDS is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij vervoer van producten door de klant zelf.

17.5   HSDS is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van niet normaal gebruik en verstaat dit als schade ontstaan door onheil van buitenaf.

17.6   De klant is verplicht om HSDS in het geval van schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen. De klant is verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden.

Artikel 18.   KLACHTEN

18.1   Klachten dienen bij voorkeur aan de Customer Care afdeling te worden doorgegeven.

18.2   In geval van zichtbare gebreken dient de klacht binnen 24 uren na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

 

Artikel 19.   GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKRECHT

19.1   Op overeenkomsten tussen HSDS en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Surinaams recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

Select your currency